It's going to be AWESOME!

posted on 08 Mar 2013 21:31 by ciawush
กำลังจะกลับมาอัพบล็อก
ในนี้จะมีอะไรบ้าง
 
- จะเล่าเรื่องตอนฝึกงานกับครูเกริก
 
- จะประดิษฐ์ของกระจุ๊กกระจิ๊ก อัพภาพวาดบ้างเป็นบางเวลา
 
- จะอัพภาพเซ็ตกรุงเทพฯ นิทราเป็นระยะ /และเซ็ตตากผ้าด้วย
 
- จะแต่งกลอน
 
- จะวิจารณ์หนังสือที่อ่านจบ
 
- จะเล่าให้เธอฟัง 
 
ก่อนอื่นอยากเปลี่ยนธีมมาก 
ไม่ได้เล่นนานไปรื้อก่อนนะ
 
 

Comment

Comment:

Tweet